Måned: februar 2019

Invitasjon til årsmøte 2019

Tid: Onsdag 6. mars 2019 kl. 1900
Sted: Klubbhuset Bjerke stadion

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokoll
 4. Behandle årsmelding for 2018 (ligger her: http://bjerkeilfotball.no/wp-content/uploads/2019/02/Årsmelding-Bjerke-il-fotball-2018-2.docx)
 5. Behandle regnskap for 2018
 6. Behandle innkomne saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2019
 8. Behandle budsjett 2019
 9. Behandle Organisasjonsplan for 2019
 10. Behandle Sportsplan for 2019
 11. Valg

Alle medlemmer i Bjerke il fotball ønskes velkommen til årsmøte. For å være stemmeberettiget må du være 15 år eller eldre, ha betalt medlemskontingent og ha vært medlem i minst en måned. Medlemmer registrerer seg ved ankomst.
Forslag til årsmøtet må være sendt styret minst 2 uker før årsmøtet. Dette er den 28. februar. Fullstendig sakliste med tilhørende dokumenter vil være tilgjengelige på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet. Les hele saken