Invitasjon til årsmøte 2021

Tid: Tirsdag 23. mars 2021 kl. 1900
Sted: Klubbhuset Bjerke stadion
Digitalt møte her:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE1NGNhYzYtYzk3OC00MGRhLTgxZTQtNWE0M2JiODliYTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cf0d7bc0-950b-40c2-8944-7512af7ecb69%22%2c%22Oid%22%3a%2243518559-3607-4cb0-a22c-bdb5aac1dc27%22%7d

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokoll
  4. Behandle årsmelding for 2020
  5. Behandle regnskap for 2020
  6. Behandle innkomne saker
  7. Fastsette medlemskontingent for 2022
  8. Behandle budsjett 2021
  9. Behandle Klubbhåndbok herunder organisasjonsplan og sportsplan
  10. Valg

Alle medlemmer i Bjerke il fotball ønskes velkommen til årsmøte. For å være stemmeberettiget må du fylle 15 år i 2021, ha betalt medlemskontingent og ha vært medlem i minst en måned. Medlemmer registrerer seg ved ankomst.

Forslag til årsmøtet må være sendt styret minst 2 uker før årsmøtet. Dette er den 10. mars. Fullstendig sakliste med tilhørende dokumenter vil være tilgjengelige på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet. Forslag sendes odd-arvid.ronning@banenor.no

Vi kommer til å legge til rette for at årsmøtet kan følges på hjemme via teams. Vi kommer tilbake med info om gjennomføringen senere.

Maura 21. februar 2021

For styret i Bjerke il Fotball
Odd-Arvid Rønning
Leder